Map Information

ra3fusy1d

Added about 2 years ago

Top Scoring Players

# Nick Score
1 ShiN0 331
2 Boomer-OZ- 300
3 Gelenkbusfahrer 287
4 eLas 246
5 ̷┼̷ ̷ 239
6 Ӄɾɩʑʑ 236
7 VisitingBoss1 225
8 Timescar 201
9 Neroflame 199
10 SpiraL 187

Most Active Players

# Nick Playing Time
1 Gelenkbusfahrer 1:51:58
2 Boomer-OZ- 1:49:48
3 ShiN0 1:44:39
4 Ӄɾɩʑʑ 1:33:44
5 ̷┼̷ ̷ 1:20:16
6 eLas 1:16:45
7 chillin 1:16:00
8 Neroflame 1:13:37
9 VisitingBoss1 1:11:01
10 donorhoofd 1:09:45

Most Active Servers

# Name # Games
1 Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX 8
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -

*Most active stats are from the past 7 days

Most Recent Games

Time Type Server Players Result
View about 2 hours ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX Lynch - ReduX   vs   Fragless 8:4
View 4 days ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX Boomer-OZ-   vs   eLas 8:4
View 8 days ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX Étɳ   vs   ƤʓȿƮʓȠȫȋЯэ 8:6
View 14 days ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX ZipPus   vs   TORPEDa 4:8
View 21 days ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX eLas   vs   VisitingBoss1 8:5
View 22 days ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX eLas   vs   ̷ ̷┼̷ 10:8
View 24 days ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX TORPEDa   vs   Timescar 9:7
View 27 days ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX 2m4d   vs   ShiN0 9:7
View about 1 month ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX ̷┼̷ ̷   vs   Dropoutpete 3:8
View about 1 month ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX VisitingBoss1   vs   NuDjeflar 7:8
View about 1 month ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX ShiN0   vs   Boomer-OZ- 7:8
View about 1 month ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX J-Dogg   vs   P1N 8:3
View about 1 month ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX TORPEDa   vs   Gravgon 7:8
View about 1 month ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX Atzekeulepeng   vs   Boomer-OZ- 6:8
View about 1 month ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX Ƭгυηкѕ   vs   Terminator 5:8
View 2 months ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX 2m4d   vs   Gravgon 7:8
View 2 months ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX Gelenkbusfahrer   vs   TharganSteel 4:8
View 3 months ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX tjtjtjtj   vs   eLas 8:7
View 3 months ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX eLas   vs   RogerWilco 8:6
View 3 months ago ca Bus Station | CA | 1600max | unranked(B) | discord.gg/63GwrZX Norcus   vs   Sys64 8:5

More...